top of page

1. Placaet. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden … doen te weeten: Alsoo wy geinformeert werden, dat de besmettelijcke ofte pestilentiale sieckte tot Dantzigh meer en meer de overhandt neemt, ende grootelijcks beducht zyn, dat die sieckte in dese landen moghte werden overgebraght…

The Hague, Paulus Scheltus, 1709. Issued 23 August 1709. 41 x 32,5 cm.

 

2. Placaet. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden … doen te weeten: alsoo wy geinformeert werde, dat de besmettelijcke sieckte in en om de geheele Oost-zee meer en meer de overhandt neemt…

The Hague, Paulus Scheltus, 1710. Issued 20 November 1710. 50 x 42,5 cm. Several creases, edges frayed and damaged, several waterstains.

 

3. Placaet. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden … doen te weeten: Nadermael wy, om, soo veel doenlijck is, met Godes hulpe voor te komen, dat de besmettelijck sieckte, in andere landen grasserende, in dese landen niet moge werden overgebracht…

The Hague, Paulus Scheltus, 1711. Issued 2 October 1711. 41,5 x 32,5 cm.

On “Dam- of Toorn-schuyten” transporting infected individuals, particularly Jewish peddlers. 

 

4. Placaet. De Staten Generael der vereenighde Nederlanden … doen te weten: also wy geinformeert worden, dat de besmettelijcke sieckte in de kleyne Oost steeds grasseert, en in Holstein en het Stift Breemen sich verspreydt heeft, en sulcks deze landen seer nadert…

The Hague, Paulus Scheltus, 1712. Issued 10 September 1712. 41,5 x 32,5 cm.

 

4. Placaet. De Staten Generael der vereenighde Nederlanden … doen te weten: alsoo wy geinformeert worden, dat de besmettelijcke sieckte in de kleyne Oost sterck grasseert, en in Holstein en in het Stift Breemen sich verspreydt heeft, en sulcks dese landen seer nadert…

The Hague, Paulus Scheltus, 1712. 41,5 x 32,5 cm. Issued 18 October 1712.

 

5. Placaet. De Staten Generaal der Vereenigdhe Nederlanden … doen te weten … dat de pestilentiale en besmettelijcke sieckte, waer mede het Godt almachtigh gelieft heeft de ingezetenen van de stadt van Marseille te besoeken… Soo is’t: dat wy goetgevonden hebben te interdiceren en te verbieden … dat geen schip of schepen, gekomen van Marseille … en generalijck uyt eenige provintien van het koninghrijck van Vranckrijck … ergens hier te lande sullen mogen binnen komen…

The Hague, Paulus Scheltus, 1720. Issued 12 November 1720. Oblong, 32,5 x 41,5 cm.

 

6. Publicatie. De Staten Generaal der Vereenighde Nederland … doen te weten: nademaal wy ons genootsaakt hebben gevonden, by onsen placaete van den elfden november des voorleeden jaars seventien hondert een en twintigh … Soo is’t, dat wy goetgevonden hebben het voorgemelde ons placaet van den elfden november seventien hondert een en twintigh, en onse publicatie van den aghtienden april seventien hondert twee en twintigh te continueren…

The Hague, Paulus Scheltus, 1712. Issued 18 September 1722. 41,5 x 32,5 cm.

 

7. Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden … doen te weeten: alsoo wy geinformeert zijn, dat de besmettelijke siekte sig heeft geopenbaart te Messina … Soo is’t, dat wy, tot voorkoomingen van dien, goedgevonden hebben te ordonneeren en te statueeren … dat by provisie voor de tyd van ses maanden geen schip, of scheepen, koomende van Messina … ergens hier te lande sullen moogen inkoomen, op poene dat soodanige scheepen met haare laadinge sullen werden verbrand … en het volk met de dood gestraft …

The Hague, Paulus Scheltus, 1743. Issued 7 August 1743. 44 x 55 cm.

 

8. Placaat. De Staaten General der Vereenigde Nederlanden … doen te weeten: dat wy ter oorsaake van de besmettelijke Siekte die te Messina en in Calabrien, als meede op de kust van Barbaryen, en andere plaatsen aan de Middelandsche Zee geleegen…

The Hague, Jacobus Scheltus, 1744. Issued 19 August 1744. 42 x 33 cm.

 

9. Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden … doen te weeten: dat wy ter oorsaake van de besmettelijke siekte, die seedert eenigen tyd sid geopenbaart heeft op verscheyde plaatsen aan de Middelandsche Zee geleegen … Soo is’t, dat wy … hebben geordonneert en gestatueert … dat van nu af aan tot den 1 augusty aanstaande geen scheepen die niet bevragt zyn om hunnen laading binnen deese lande te lossen, koomende van Messina … ergens in deese landen zullen moogen inkoomen …

The Hague, Jacobus Scheltus, 1745. Issued 19 January 1745. 51,5 x 42 cm.

 

10. Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden … doen te weeten: nademaal wy ter oorsaake van de besmettelijke siekte die seedert eenigen tyd sig geopenbaart heeft op verscheyde plaatsen aan de Middelandshe Zee geleegen … Soo is’t, dat wy hebben geordonneert en gestatueert … dat het voorschreeve placaat sal stand houden …

The Hague, Jacobus Scheltus, 1745. Issued 17 July 1745. In two parts: 41,5 x 49,5 cm and 42 x 25 cm.

 

11. Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland ... doen te weeten: dat wy in ervaaringe gekoomen zynde, dat tusschen onse commercieerende onderdaanen veelvuldige differentien onstaan over de wyse, op welke moeten worden gevonden en gedraagen de kosten van de quarantaines, die de scheepen … genoodsaakt zyn te houden ...

The Hague, Jacobus Scheltus, 1765. Issued 16 March 1765. 41,5 x 32,5 cm.

 

12. Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden … doen te weeten; nadenmaal wy tot ons leedweesen geinformeert worden, dat het pestilentiale of besmettelijke siekte in Podolien en Volhynien ontstooken, sig reeds verder na Warschauw toe heeft verspreid … Soo is’t, dat wy, amplieerende ons placaat van den 28 augustus laatstleeden, hebben goedgevonden, boven het geen daar by alreeds is verbooden, nog voor den tyd van ses maanden te verbieden, uit de Oostzee … in deese landen in toe voeren eenige oude kleedeen, vodden, lompen, bedden …

The Hague, Isaac Scheltus, 1770. Issued 3 October 1770. 42 x 32,5 cm.

Relates to the infamous Russian plague epidemic of 1770–1772, which claimed the lives of tens of thousands of Moscow residents.

 

13. Publicatie. Het gedeputeerd bestuur van Holland … doet te weeten: dat wy … zyn geïnformeerd geworden, dat de besmetteluyke ziekte, in vorige jaren, in zommige Noord-Americaansche en Spaansche havens … gewoed hebbende … Dat het Staats-Bewind dan ook, ter voorkoming daar van … alle de havens dezer republiek, voor schepen, van Mallaga komende, te doen sluiten…

The Hague, Staats-Drukkery, 1804. Issue 9 October 1804. 41 x 32,5 cm. Right side waterstained.

 

14. Publicatie. Het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek doet te weten: dat het wetgevend lichaam van het Bataafsch Gemeenebest, goedgekeurd hebbende de voordragt, door het Staats-Bewind daar toe aan hetzelve gedaan, is gëarresteerd, gelijk wordt gëarresteerd bij dezen het navolgend

Algemeen Reglement, ter weering van besmettelijke ziekten, welke door middel der scheepvaart, naar herwaards zouden kunnen worden overgebragt.

The Hague, Staats-Drukkerije, 1805. Issued 10 January 1805. 52,5 x 44,5 cm. Browned, a few tears with some damage to letters.

Important publication listing 25 articles to prevent the spread of contagious diseases through maritime traffic. It was also published in book form.

14 broadsides on port health and maritime quarantine

€ 350,00Price
  • A collection of 14 official Dutch broadsides, published in The Hague in the years 1709-1805.

     

    All broadsides relate to maritime traffic and the prevention of the spread of contagious diseases. In most cases, the States General prohibited ships coming from infected areas from entering Dutch ports. The consequences of disregarding these regulations were the death of the crew and the burning of the ship.

bottom of page