top of page

Collectie van 6 (aanplakbiljetten) met betrekking tot (armen) scholen in Amsterdam, gedrukt door de stadsdrukkerij, 1810-1828.

 

Het onderwijs in Amsterdam was aanvankelijk voorbehouden aan kinderen van welgestelde ouders. Dit veranderde rond het midden van de 18e eeuw met de oprichting van armenscholen. De scholen werden deels betaald door jaarlijkse huis-aan-huis collectes. In drie van de onderhavige biljetten wordt opgeroepen gul te geven. In 1828 werd het belang hiervan onderstreept door erop te wijzen dat de armenscholen "Snoeplust, Lediggang, Bedelarij, en kleine Dieverijen langs 's Heeren Straten, helpen handhaven". De drie andere biljetten hebben betrekking op het inschrijven van nieuwe leerlingen. Interessant daarbij is dat de leerling kinderziektes moeten hebben doorgemaakt of ervoor zijn ingeënt (een 2G beleid avant la lettre, kortom).

 

1. Kennisgeving. Burgemeesterschap der hoofdstad. De burgemeester der stad Amsterdam, ontfangen hebbende het verzoek van de curatoren der Stads-Armenscholen binnen deze stad, ten einde, volgens jaarlijksche gewoonte, de liefdegiften, ter ondersteuning dezer scholen, langs de huizen der ingezetenen, mogen worden ingezameld, en dat daartoe de dag woensdag, den 28sten dezer, moge worden bepaald. Amsterdam, 19 Mei, 1810. Plano (40 x 32 cm). Gedrukt op blauw papier. Enkele vlekken.

 

2. Kennisgeving. Burgemeesteren der stad Amsterdam brengen mits dezen ter kennis der ingezetenen, dat de jaarlijksche inzameling van liefdegaven ten behoeve der Stads Armen-Scholen, dit jaar alhier zal plaats hebben op vrijdag den 3den April. Amsterdam, Stads-Drukkerij, 6 Maart, 1818. Plano (40,5 x 32,5 cm).

 

3. Curatoren der Stads-Armen-Scholen, binnen Amsterdam, maken bij ze bekend, dat zij op dingsdag den 21sten deze maand september, des namiddags ten vijf ure, in het shoolhuis No. 5, op de Prinsegracht, bij de Leydschestraat, voor alle de Stads-Armen-Scholen zullen inschrijven en aannemen zoodanige leerlingen, kinderen van behoeftige ouders, welke, reeds op een ambacht zijnde, nog begeerig zouden zijn zicht op de avond-scholen te oefenen, mits producerende behoorlijke bewijzen, dat zij de natuurlijke kinderziekte hebben gehad, gevaccineerd of wel ingeënt zijn.’ Amsterdam, Stads-Drukkerij, 7 September 1819. 33 x 21 cm. Links een scheur, verder in prima conditie.

 

4. Stads Armen-Scholen. Curatoren der Stads Armen-Scholen, binnen Amsterdam, maken bij deze bekend, dat zij zich buiten de mogelijkheid bevinden, om eene algemeene inschrijving te openen, en genoodzaakt zijn zich tot drie scholen te bepalen. Amsterdam, Stads-Drukkerij, 10 October, 1820. Plano (53 x 44,5 cm). Enkele vlekken en beschadigingen.

 

5. Stads Tusschen-Scholen. Bestuurders der tusschen-scholen binnen deze stad, aan het verlangen van vele hunner mede-ingezetenen willende voldoen, brengen ter kennis van de daarbij belanghebbende, dat zij eene openbare inschrijving voor de vier opgerigte Tusschen-Scholen zullen doen. Amsterdam, Stads-Drukkerij, 8 September 1821. Plano (52 x 45 cm.). Enkele lichte vlekken.

 

6. Kennisgeving. Burgemeester en wethouderen der stad Amsterdam, brengen mits dezen ter kennis der burgerij dezer stad, dat de jaarlijksche kollecte, ten behoeve der Stads Armen-Scholen, dit jaar zal plaats hebben op vrijdag den 21sten dezer maand. Amsterdam, Stads-Drukkerij, 11 Maart, 1828. Plano (40,5 x 32,5 cm).

6 aanplakbiljetten met betrekking tot Amsterdamse scholen, 1818-1828

€ 175,00Prijs
    bottom of page