top of page

A collection of 6 broadsides relating to Amsterdam public schools, printed at the Stadsdrukkerij, 1818-1828. Generally in good condition.

 

Three of the broadsides announce the annual door to door collection to raise money for public schools, while the three others relate to the enrollment of pupils. Interestingly, parents need to prove their child’s immunisation status: pupils need to be either cured of or vaccinated against common schoolyard illnesses.

 

1. Kennisgeving. Burgemeesterschap der hoofdstad. De burgemeester der stad Amsterdam, ontfangen hebbende het verzoek van de curatoren der Stads-Armenscholen binnen deze stad, ten einde, volgens jaarlijksche gewoonte, de liefdegiften, ter ondersteuning dezer scholen, langs de huizen der ingezetenen, mogen worden ingezameld, en dat daartoe de dag woensdag, den 28sten dezer, moge worden bepaald.

Amsterdam, 19 May, 1810. Broadside (40 x 32 cm). Printed on blue paper, some stains.

 

2. Kennisgeving. Burgemeesteren der stad Amsterdam brengen mits dezen ter kennis der ingezetenen, dat de jaarlijksche inzameling van liefdegaven ten behoeve der Stads Armen-Scholen, dit jaar alhier zal plaats hebben op vrijdag den 3den April.

Amsterdam, Stads-Drukkerij, 6 March, 1818. Broadside (40,5 x 32,5 cm).

 

3. Curatoren der Stads-Armen-Scholen, binnen Amsterdam, maken bij ze bekend, dat zij op dingsdag den 21sten deze maand september, des namiddags ten vijf ure, in het shoolhuis No. 5, op de Prinsegracht, bij de Leydschestraat, voor alle de Stads-Armen-Scholen zullen inschrijven en aannemen zoodanige leerlingen, kinderen van behoeftige ouders, welke, reeds op een ambacht zijnde, nog begeerig zouden zijn zicht op de avond-scholen te oefenen, mits producerende behoorlijke bewijzen, dat zij de natuurlijke kinderziekte hebben gehad, gevaccineerd of wel ingeënt zijn.

Amsterdam, Stads-Drukkerij, 7 September 1819. 33 x 21 cm. With a tear at the left hand side.

 

4. Stads Armen-Scholen. Curatoren der Stads Armen-Scholen, binnen Amsterdam, maken bij deze bekend, dat zij zich buiten de mogelijkheid bevinden, om eene algemeene inschrijving te openen, en genoodzaakt zijn zich tot drie scholen te bepalen.

Amsterdam, Stads-Drukkerij, 10 October, 1820. Broadside (53 x 44,5 cm). Slightly damaged, some stains.

 

5. Stads Tusschen-Scholen. Bestuurders der tusschen-scholen binnen deze stad, aan het verlangen van vele hunner mede-ingezetenen willende voldoen, brengen ter kennis van de daarbij belanghebbende, dat zij eene openbare inschrijving voor de vier opgerigte Tusschen-Scholen zullen doen.

Amsterdam, Stads-Drukkerij, 8 September 1821. Broadside (52 x 45 cm). A few light stains.

 

6. Kennisgeving. Burgemeester en wethouderen der stad Amsterdam, brengen mits dezen ter kennis der burgerij dezer stad, dat de jaarlijksche kollecte, ten behoeve der Stads Armen-Scholen, dit jaar zal plaats hebben op vrijdag den 21sten dezer maand.

Amsterdam, Stads-Drukkerij, 11 March, 1828. Broadside (40,5 x 32,5 cm).

6 rare broadsides relating to Amsterdam public schools, 1818-1828

€ 175,00Price
    bottom of page